Revision history of "Web Tasarım Yapmak İsteyenler İçin Doğru Adres"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 01:04, 2 December 2019IndiraMdc60319 (talk | contribs). . (1,656 bytes) (+1,656). . (Created page with "Web Tasarım Nedir?<br>Grafik tasarım ile yakından ilişkili olan web tasarım çok geniş bir konu olarak ele alınabilir. Kullanıcıların sade web sitelerinde gezinmeler...")